Administratorem danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową www.senior-optima.pl jest OPTIMA DOM SP. z o. o. z; siedzibą w 05-0745 Halinów; ul. Konopnickiej 14; KRS: 0000283116, NIP: 8222231224, zwany w dalszej części Polityki Prywatności jako OPTIMA DOM.

1. Dane osobowe klientów będą przetwarzane przez OPTIMA DOM zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), a także z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzanie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE .L. Nr 119, str. 1) – zwane dalej RODO (stosowane wraz z nowymi przepisami krajowymi od 25.05.2018 r.).

2. Celem przetwarzania i wykorzystania danych przez OPTIMA DOM jest:

a) umożliwienie Użytkownikowi korzystania z usług i ich realizacji przez OPTIMA DOM, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w tym obsługa zgłoszeń mailowych oraz analiza statystyczna prowadzona przez OPTIMA DOM;

b) organom publicznym, które na mocy prawa mogą żądać od OPTIMA DOM wydania danych osobowych Użytkownika;

3. Dane Użytkowników będą przechowywane przez OPTIMA DOM przez cały okres trwania umowy z OPTIMA DOM i okres świadczenia przez OPTIMA DOM usługi na rzecz Użytkownika OPTIMA DOM.
Ponadto dane Użytkownika będą przechowywane przez OPTIMA DOM ze względu na obowiązki księgowe i podatkowe przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4. OPTIMA DOM stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych oraz sprawuje stałą kontrolę nad procesami przetwarzania danych w celu ich ochrony. Przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonym serwerze.

5. Prawa Użytkownika OPTIMA DOM:

a) uzyskanie informacji, w jakim zakresie i w jaki sposób OPTIMA DOM przetwarza dane Użytkownika,

b) uzyskanie przez Użytkownika od OPTIMA DOM kopii jego danych osobowych.

c) edycja, kontrola i uzupełnianie danych oraz ich usunięcie,

d) wycofanie zgody na przetwarzanie danych Użytkownika w każdym momencie,

e) w przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że przetwarzane przez OPTIMA DOM dane naruszają jego prawa, Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z OPTIMA DOM w celu wyjaśnienia,

f) Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uzna, iż przetwarzanie przez OPTIMA DOM danych osobowych narusza przepis o ochronie danych osobowych.

g) Użytkownik może zrealizować swoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych, poprzez przysłanie oświadczenia woli na adres email recepcja@senior-optima.pl Prosimy o użycie adresu e-mail, który wskazał/a Pani/Pan podczas dobrowolnego swoich podania danych osobowych w trakcie wyrażania zgody.